Meddezeggenschapsraad

Deze raad geeft ouders en schoolteam de mogelijkheid het beleid van de school mede te bepalen, zoals dat is vastgelegd in het reglement van de MR. Zij is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden de school betreffende en hierover aan het bestuur of directie van de school voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Daarnaast heeft de raad of instemmings­recht of adviesrecht bij bepaalde besluitnemingen van het bestuur, afhankelijk van het onderwerp van de besluitvorming. Verder heeft de MR de taak in de school te waken voor discriminatie en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen. In de MR zijn drie ouders en drie leerkrachten vertegenwoordigd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en belangstellende ouders zijn van harte welkom. De notulen van de MR-vergaderingen liggen ter inzage op school.
Jaarlijks stelt de MR een Jaarplan en een Aktiviteitenplan op. Daarin doet de MR verslag van de reeds gedane en de nog te nemen acties. Als u het op prijs stelt de agenda per mail te ontvangen dan kunt u dit via de website kenbaar maken.

 
Naam Rol
Bianca van Haaften Voorzitter
Mariëlle Meeuwissen GMR
Richard Westmaas Secretaris
Mandy Karel GMR
Esther Teunissen Arbo/vice-voorzitter
Josefien Hal Arbo/Personeel

 

Agenda Tijd Activiteit
01 oktober 2019 19.15 uur MR-vergadering
26 november 2019 19.15 uur MR-vergadering
28 januari 2020 19.15 uur MR-vergadering
31 maart 2019 19.15 uur MR-vergadering
09 juni 2019 19.15 uur MR-vergadering

 

Klik voor het activiteitenplan van de MR op onderstaande link

Activiteitenplan MR 2018-2019