Leerlingenzorg in het kader van Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is de uitwerking van de wet die op 1 augustus 2014 van kracht is en bepaalt dat scholen (formeel  de schoolbesturen) ervoor verantwoordelijk zijn dat elke leerling die bij hen op school zit of wordt aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt. Dat kan op de eigen school zijn of  op een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband (zorgplicht).

Wij bieden basisondersteuning

Indien de school waarop de leerling zit of is aangemeld, dat onderwijs kan verzorgen, en dat is in bijna 95%  het geval, dan verandert er niets en merkt de leerling weinig of geen verandering. Leerling en school passen goed bij elkaar. De school biedt “basisondersteuning” en de leerling heeft daar voldoende aan. Basisondersteuning is de ondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband minimaal kan bieden.

Samenwerkingsverband met SPPOH

Een samenwerkingsverband is een organisatie die de samenwerking tussen alle basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs binnen een bepaald gebied organiseert. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Het gebied omvat heel Den Haag, Leidschendam–Voorburg en Rijswijk.

Extra ondersteuning

Ongeveer 1 op de 20 leerlingen in ons samenwerkingsverband heeft niet genoeg aan basisondersteuning en is aangewezen op een vorm van extra ondersteuning. Vaak kan die extra ondersteuning gegeven worden op de school waar de leerling zit of wordt aangemeld. De school bepaalt in overleg met de ouders hoe die ondersteuning het beste kan worden gegeven en vraagt daarvoor extra middelen aan bij SPPOH.

Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning op de eigen school te organiseren en wordt er voor de leerling een lesplaats in het speciaal (basis-) onderwijs of op een ander basisschool georganiseerd.

De leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning gaan dus wel iets merken van de invoer van Passend Onderwijs.

Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de volgende websites:

www.sppoh.nl   
Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)
Het samenwerkingsverband waar onze school toe hoort met veel actuele informatie over Passend onderwijs specifiek voor onze regio.

www.passendonderwijs.nl      
Het centrale informatiepunt voor de implementatie van passend onderwijs van het ministerie van OCW.

www.steunpuntpassendonderwijs.nl  
Website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top