Onze kernwaarden

De school wil bekend staan als:

 • Een duidelijk herkenbare Montessorischool met als belangrijkste pedagogische uitgangspunten: gelijkwaardigheid, openheid, zelfstandigheid, respect, veiligheid en acceptatie.
 • Een plaats waar het leren in de brede betekenis van het woord centraal staat en waar de leermaterialen zo uitnodigend zijn geordend dat elk individueel kind onderwijs op maat ontvangt en zo de kans krijgt om aan de eigen leerweg vorm te geven. Met andere woorden er is  een leeromgeving die kinderen uitdaagt tot handelen en die er overzichtelijk en verzorgd uitziet.
 • Een school met een aanbod van duidelijke leerlijnen waarbinnen kinderen hun eigen weg kunnen gaan.
 • Een school waar kinderen een vrije werkkeuze hebben en zich vrij kunnen bewegen begrensd door algemene regels en afspraken. Er is sprake van ‘vrijheid in gebondenheid’.
 • Een school waar hoofd, hart en handen samengaan in het onderwijs, dus met aandacht voor het cognitieve, het sociaal-emotionele en het creatieve aspect van de opvoeding.
 • Een school waarbinnen kosmisch onderwijs door het aanbieden van thema’s de leerstof in samenhang en betekenisvol wordt aangeboden.
 • Een school waar uitgegaan wordt van de actualiteit en ICT een belangrijk hulpmiddel vormt bij de vormgeving van het onderwijs.
 • Een plaats waar zelf doen, zelf ontdekken en zelf ervaren leiden tot de ontwikkeling van zelfstandigheid en het dragen van verantwoordelijkheid. In de woorden ‘help mij het zelf te doen’ is de kern vervat wat een Montessori-opvoeding en Montessori-onderwijs inhouden.
 • Een school die met haar onderwijs inspeelt op individuele verschillen in aanleg en tempo: een school die probeert uit de leerlingen te halen wat er in zit.
 • Een school waar de leerkrachten begeleiders zijn, die zich ten dienste stellen van de unieke eigen ontwikkeling van het kind.
 • Een school waar observatie een belangrijke bron is voor interventies van de leerkracht en waar de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet gevolgd wordt.
 • Een gemeenschap die gekenmerkt wordt door het bieden van hulp en wederhulp bij zowel leraren als kinderen.
 • Een school waar gewerkt wordt in heterogene groepen.
 • Een lerende organisatie waar kinderen en volwassenen (leerkrachten en ouders) met plezier en geïnspireerd kunnen werken en waar gebruikt gemaakt wordt van de aanwezige talenten en kwaliteiten.
 • Een school waar actief gewerkt wordt aan een verdere professionalisering van alle teamleden.
 • Een organisatie waar een professionele cultuur de goede samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, bouwcoördinatoren, I.B.-ers, leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel, kinderen en ouders kenmerkt. Dit is de basis van een goed schoolklimaat: een goede school maken we met zijn allen.
 • Een organisatie die samenwerkt met andere (montessori-)scholen.