De Medezeggenschapsraad

Daarnaast kan de MR ook ongevraagd advies geven over alle onderwerpen die er voor zorgen dat de school goed draait en het team goed en veilig onderwijs kan geven aan onze kinderen. Zo proberen we kritisch maar ook constructief mee te denken.

Wij zijn de MR van Montessorischool Houtwijk

De MR bestaat uit 3 ouders (de oudergeleding) en 3 teamleden (de personeelsgeleding). De MR is voor schooljaar 2023/24 als volgt samengesteld:

Naam

Rol

Zilla Uiterwijk oudergeleding (voorzitter)
Sandra Pietersma oudergeleding (secretaris)
Hans van der Maas oudergeleding (lid gemeenschappelijke MR (GMR) en vicevoorzitter)
Rosalie Backer personeelsgeleding
Mandy Karel personeelsgeleding
Tomas Okhuizen personeelsgeleding

 

Vaste vergaderingen en regelmatig afstemmen tussendoor

De MR vergadert 5 à 6 keer per jaar. De vergaderingen voor dit schooljaar zijn op

  • Donderdag 14 september 2023
  • Donderdag 9 november 2023
  • Donderdag 1 februari 2024
  • Donderdag 11 april 2024
  • Donderdag 13 juni 2024

Regelmatig zijn er onderwerpen die niet kunnen wachten tot de volgende vergadering. Die stemmen we tussendoor af via bijvoorbeeld telefoon, mail of WhatsApp. En in een enkel geval wordt een extra vergadering ingelast.

Bereikbaar voor ouders

Heb je een onderwerp dat volgens jou op de agenda van de MR vergadering moet komen? Wil je de notulen ontvangen? Of wil je aanwezig zijn bij een MR-vergadering? Spreek ons dan even aan op het schoolplein, of stuur een e-mail naar mr@montessorischoolhoutwijk.nl.

MR-nieuwsflits

We houden ouders graag op de hoogte van onze activiteiten. Daarom sturen we regelmatig een nieuwsflits in de nieuwsbrief van school. Hierin kun je lezen welke onderwerpen in de MR op de agenda staan of in de laatste vergadering zijn besproken.

Jaarverslag MR 2022-2023

Wil je weten wat de MR vorig schooljaar heeft besproken, besloten en geadviseerd? Lees dan het Jaarverslag MR 2022-2023

Gemeenschappelijke MR Montessori Onderwijs Zuid-Holland

Montessorischool Houtwijk is samen met 4 andere scholen onderdeel van Montessori Onderwijs Zuid-Holland (MZH). De aangesloten scholen zijn:

  • Alphense Montessorischool – Alphen aan den Rijn
  • Elckerlyc Montessorischool & International Primary School – Leiderdorp
  • Montessorischool Houtwijk – Den Haag
  • Christelijke Montessorischool de Abeel – Den Haag
  • Montessorischool Passe Partout – Zoetermeer

Een deel van het beleid voor deze scholen wordt gezamenlijk gemaakt. Bij het ontwikkelen en vaststellen van dit beleid is ook advies of instemming van de ouders en medewerkers verplicht. Dit gebeurt via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Montessori Onderwijs Zuid-Holland. Van elke school zit een ouder en een teamlid in de GMR.

In de GMR worden onderwerpen besproken die over alle 5 aangesloten scholen gaan. Bijvoorbeeld de begroting, personeelsregelingen en de aanstelling van de leden van het College van Bestuur. De GMR overlegt ook een paar keer per jaar met leden van de Raad van Toezicht.

Daarnaast vindt de GMR het belangrijk dat de scholen van elkaar leren en elkaar versterken. Ook daar denk de GMR over mee en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top